School met de Bijbel in de praktijk

De schoolpsalm:
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn Heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Psalm 103:1,2

Bij de opening van de school in 1883 overhandigde de voorzitter van het schoolbestuur een Bijbel aan de hoofdmeester van de lagere school (nu zouden we zeggen: de directeur) en aan de leidster van de bewaarschool (nu noemen we zo iemand een juf van groep 1 of 2). De voorzitter zei onder andere:
“De school behoort aan de ouders, die er door geholpen worden om hun kinderen op te voeden naar de gedachten des Heeren en ze te onderwijzen in alle vakken, die hun kinderen maken tot nuttige leden van de maatschappij.”

Wat betekent het in de praktijk dat de school een “School met de Bijbel” is?
We lezen in de statuten: “De Stichting heeft als grondslag de Bijbel, het onveranderlijke Woord van God. Haar beginsel is dat het onderwijs c.a. op de scholen in overeenstemming moet zijn met het Woord van God, en ervan moet getuigen dat Jezus de Zoon van God is, de Verlosser
van zondaren. De boodschap aan kinderen en ouders/verzorgers is dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

In Psalm 119 vers 105 staat:
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’.
Deze tekst geeft goed weer wat het belang is van de Bijbel in het leven van ieder mens. Als je je weg door het donker moet gaan, heb je veel steun aan een lamp, bijvoorbeeld een zaklamp. Je ziet niets om je heen maar als je de lamp laat schijnen op de weg vlak voor je voeten, dan kun je toch in donker lopen. Dankzij het licht van de lamp zie je of er een kuil in de weg is, of er een steen of een waterplas is. Je ziet het op tijd als je van de weg dreigt af te gaan en je in een sloot zou kunnen terechtkomen. Zo is het ook met de levensweg van een mens. Als je wilt weten hoe je je weg moet gaan zonder in de problemen te komen, neem dan de Bijbel als lamp voor je voet en licht op je pad. Bestudeer de Bijbel, dan weet je hoe God wil hoe je je leven moet inrichten, welke beslissingen je moet nemen, welke fouten je moet vermijden.

Dat hebben de oprichters in 1883 voor ogen gehad toen ze de “School met den Bijbel” stichtten. Ze stelden zich tot doel, naast goed onderwijs, de kinderen in de Schilderswijk vertrouwd te maken met het Woord van God en hen te leren hoe met de Bijbel om te
gaan op hun levensweg. Vandaag, na ruim een eeuw, is dat nog steeds zo. Elke week starten we met elkaar met een weekopening, waarin gezongen, uit de bijbel gelezen, gebeden en gevierd wordt. Elke dag krijgen de kinderen een geschiedenis uit de Bijbel te horen. Als ze van groep 2 naar groep 3 gaan krijgt ieder een kinderbijbel. In groep 6 krijgt ieder kind een eigen Bijbel in de klas.
Naast de Bijbelse vertellingen van elke dag wordt er geregeld klassikaal uit de Bijbel gelezen. Dat gaat zo door ook in de groepen 7 en 8. Als ze aan het eind van groep 8 de school verlaten krijgen ze de Bijbel mee naar huis. Al deze boeken worden betaald vanuit de Stichting Vrienden.
Vele duizenden kinderen hebben in de loop der jaren op deze manier geleerd met het Woord van God om te gaan en hebben met een Bijbel in hun tas de school verlaten.

Daarom nog steeds: School met de Bijbel.
Ook na zo veel jaar!