Verantwoording

Het bestuur staat onder intern bestuurlijk toezicht door de toezichthoudende leden in het bestuur. Zij toetsen aan de hand van een toezichtskader drie maal per jaar of het bestuur zijn doelstellingen realiseert. Deze toezichthouder rapporteert in het jaarverslag. Hier is het functieprofiel van de toezichthouders Stichting School met de Bijbel te vinden.

Het bestuur legt extern verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie komt zo nu en dan langs om de kwaliteit van de scholen te beoordelen en te bewaken. De Inspectie publiceert zijn rapporten op de eigen site. De Koningin Beatrixschool en de Tamarschool hebben een ‘GOED’ beoordeling en hebben daarmee beide het basistoezicht van de Inspectie. Daar zijn wij best trots op!

Adviezen van de interne toezichthouder en aanbevelingen van de Inspectie nemen wij overigens graag ter harte. Hoewel de scholen en teams alles in het werk zetten om de kwaliteit goed te houden en waar nodig te verbeteren, helpen “vreemde ogen” om weer goed te zien waar de school staat en waar verder verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Die worden per school weer uitgewerkt in de jaarplannen.

De financiën laat het bestuur controleren door een accountant, die de jaarrekening opstelt.

Het bestuur legt van het gevoerde beleid verantwoording af aan ouders, de gemeente Den Haag en het ministerie van Onderwijs in het jaarverslag. De jaarrekening wordt daarbij gevoegd. (Zie het bestuursverslag incl. jaarrekening 2020 )

 

Bestuursverslag 2020 Infografic in PDF

AVG en functionaris gegevens bescherming

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen op de peuterscholen en de basisscholen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement en zijn omschreven op het inschrijfformulier. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school of bij schoolactiviteiten. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.  Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en hier binnen een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden, wanneer dat niet lukt krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan: fg@privacyopschool.nl.