Identiteit

Christelijk onderwijs in Den Haag

Doelstelling en identiteit

De doelstelling van de Stichting School met de Bijbel is het stichten en instandhouden van scholen met de Bijbel, en daarmee christelijk onderwijs in Den Haag te verzorgen.

In de statuten staat het volgende.

“De Stichting heeft als grondslag de Bijbel, het onveranderlijke Woord van God.

Haar beginsel is dat het onderwijs cum annexis op de scholen in overeenstemming moet zijn met het Woord van God, en ervan moet getuigen dat Jezus de Zoon van God is, de Verlosser van zondaren.

De boodschap aan kinderen en ouders/verzorgers is dat God de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op dat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3: 16).”

Het bestuur is ervan overtuigd dat de Bijbel als Woord van God van belang is voor iedereen, ongeacht zijn of haar de culturele of religieuze afkomst. De blijde boodschap van het evangelie van Jezus Christus is het waard om doorgegeven te worden tot redding van mensen, en mag bepalend zijn voor de wijze waarop onderwijs wordt gegeven op school en voor de wijze waarop mensen op de school (kinderen, ouders en personeel) met elkaar omgaan.

Het bestuur is de hoeder van de doelstellingen en identiteit van de scholen.

Dat begint bij het personeel. Van directie en leerkrachten alsmede anderen die een directe verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan leerlingen, vragen wij een bewust christelijke levensovertuiging en –wandel, gebaseerd op een persoonlijk geloof in God. Zij zijn de dragers van de identiteit in de scholen. Het bestuur is betrokken bij hun selectie.

Van ondersteunende krachten vragen wij tenminste respect voor de grondslag en het feitelijk mee vormgeven van de bepaalde identiteit.

Daarnaast worden methoden bezien op hun bruikbaarheid, wordt geborgd dat in het onderwijsprogramma Bijbels onderwijs is geïntegreerd en wordt veel aandacht besteed aan de Christelijke feestdagen.

Wat werkhouding betreft mogen ouders en kinderen verwachten dat die wordt gebaseerd op christelijke beginselen als ontdekken waar je goed in bent, flink aan de slag met je talenten, een stap verder lopen dan van je gevraagd wordt, en te streven naar het beste, en hulp bieden waar dat ouders en leerlingen verder helpt.

Wat de sfeer betreft mogen ouders en kinderen verwachten dat die harmonieus is en gebaseerd op christelijke beginselen als orde, respect voor verhoudingen en gezag, maar ook acceptatie, vergeving en aanvaarding.