Speerpunten

Kwaliteit en identiteit

Vanuit  de identiteit vinden we het ten eerste van belang dat er heel goed onderwijs wordt gegeven op onze scholen. Daarnaast vinden we de aandacht voor ieder kind belangrijk; dit komt voor een groot deel terug in de ondersteuningsstructuur.

Goed onderwijs
De basis hiervan  is het bestuurs-strategisch beleidsplan, waar de verschillende doelstellingen voor de onderwijskundige inhoud, financiën en bedrijfsvoering zijn aangegeven.

Dit beleidsplan leidt tot jaarlijkse doelstellingen per school, het schoolplan.

De scholen hebben een leerlingvolgsysteem waarin de individuele resultaten van de leerlingen worden bijgehouden. Hierin kun je zien waar het goed gaat, waar het beter kan en waar extra aandacht nodig is.

Ondersteuningsstructuur
Voor extra aandacht en behoefte aan specifieke zorg voor leerlingen, hebben de scholen interne begeleiders in dienst die de leerkrachten helpen bij het extra begeleiden van leerlingen. Is dat onvoldoende, dan wordt bekeken of een andere school met meer hulp uitkomst kan bieden.

In dit geval of bij een bijzondere situatie, bijvoorbeeld bij een handicap, bekijkt de school samen met andere scholen, wat de beste opvang voor uw kind is. Dat kan een vorm van speciaal onderwijs zijn. We kijken dan wat het beste bij uw kind past. Dat alles wordt bezien in overleg met u en in samenwerking met de organisatie van wat we noemen “passend onderwijs”. In Den Haag doen we dat via het samenwerkingsverband “Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden” (www.sppoh.nl).

Taal en rekenen
Taal en rekenen is vaak een zorg voor ouders. Ook voor de kinderen op onze scholen zijn deze vakken niet per definitie gesneden koek. Dat betekent voor onze scholen: extra aandacht voor rekenen en taal. Daarmee krijgen kinderen een goede basis voor hun maatschappelijk functioneren als ze ouder worden.

Rond de school
Om een kind goed te kunnen begeleiden bij zijn schooljaren, is aandacht vanuit school niet genoeg. Ouderbetrokkenheid vinden we daarom van groot belang: ouders moeten daadwerkelijk betrokken zijn bij hun kind en zijn of haar leerprestaties. Die betrokkenheid zorgt voor een kind dat beter kan leren. Op onze scholen wordt daar expliciet aandacht aan besteed.

Op school is een schoolmaatschappelijk werker (smw) te vinden voor ouders die met vragen zitten over school en opvoeding. Of het is thuis gewoon moeilijk, en u zou best wat hulp kunnen gebruiken om de zaken thuis op orde te brengen.  De smw-er houdt spreekuur op school, en kan u verder helpen.

Tenslotte wil het bestuur dat er meer dan alleen onderwijs op school wordt gegeven. Ook andere activiteiten die van belang zijn voor kinderen en ouders in de buurt, krijgen op onze scholen veel aandacht. Daarom zijn wij ook brede buurtscholen. Per school verschilt de invulling hiervan.

Voor iedereen
Als we zeggen voor iedereen, dan bedoelen we ook voor iedereen. Iedere ouder die de grondslag van de school respecteert, kan zijn of haar kind aan ons toevertrouwen. Op onze scholen is er geen financiële drempel: iedereen is welkom. En we willen ook dat alle kinderen mee kunnen doen aan alle activiteiten. Als u dan echt niet kunt betalen voor zaken die niet door de overheid worden betaald, zoeken we met u naar een bevredigende oplossing.